airproducts-logo Go to Home Page

Mensenhandel en slavernij

Air Products is tegen slavernij, mensenhandel en het gebruik van dwangarbeid van welke aard dan ook. Het bedrijf heeft beleid en processen opgesteld binnen zijn bedrijven en toeleveringsketens om deze positie te ondersteunen.

Bedrijven

Het bedrijf handhaaft en handhaaft een Mensenrechten beleid dat onder meer bepaalt dat Air Products een divers, multicultureel personeelsbestand ondersteunt, aanmoedigt en waardeert en strikt gekant is tegen het gebruik van kinderarbeid of dwangarbeid van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot slavernij, contractarbeid, mensenhandel en alle andere vormen van dwangarbeid. Het mensenrechtenbeleid van het bedrijf vereist dat medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie zich aan het beleid houden.

Mensenrechten zijn ingebed in de werknemer van Air Products Gedragscode, waarin staat dat we ons houden aan alle arbeids- en arbeidswetgeving in de landen waarin we actief zijn, met inbegrip van wetten met betrekking tot kinderarbeid en werknemersrechten, zoals vrijheid van vereniging, privacy en gelijke kansen. Van werknemers wordt verwacht dat zij de gedragscode als arbeidsvoorwaarde volgen. Alle medewerkers moeten worden getraind en de naleving van de training wordt regelmatig besproken met de Chief Compliance Officer. Werknemers die de Gedragscode niet naleven, kunnen in sommige gevallen worden ontslagen en/of strafrechtelijk worden vervolgd. Zoals toegestaan door de lokale wetgeving, kunnen managers en supervisors worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen en/of persoonlijke aansprakelijkheid voor het niet aanpakken van schendingen door medewerkers.

Van werknemers wordt verwacht dat zij vermoedelijke schendingen van het mensenrechtenbeleid, de werknemersgedragscode en ander beleid melden. Melden van wangedrag worden gemeld via diverse rapportagesystemen die voortdurend worden bewaakt. Beschuldigingen worden beoordeeld, doorverwezen naar de juiste onderzoeksmiddelen en ingevoerd in een casemanagementsysteem waarin de voortgang van het onderzoek wordt bewaakt door een onafhankelijke waarnemer. Er wordt een sterk beleid van niet-represailles gehanteerd voor rapportage te goeder trouw. In de loop van 2017 zijn er geen beschuldigingen ingediend met betrekking tot slavernij en mensenhandel via een van de rapportagesystemen.

Supply Chains

Leveranciers moeten zich ook houden aan het bovenstaande Gedragscode in hun zakelijke contacten met het bedrijf en ter ondersteuning van de principes die zijn uiteengezet in Air Products' Verwachtingen van leveranciers. Air Products heeft een pre-kwalificatieproces voor leveranciers ingesteld, waarin de bedrijfs- en risicofactoren worden beoordeeld. Essentiële leveranciers zijn opgenomen in het Supplier Relationship Management-programma (SRM) van het bedrijf, dat jaarlijkse plannings- en evaluatiesessies vereist. SRM omvat ook risicoanalyses van leveranciers die worden gebruikt om bestaande en potentiële risico's te begrijpen en aan te pakken, waaronder problemen met betrekking tot arbeid en gedragscode. Het bedrijf heeft procedures voor niet-naleving en herstel vastgesteld, en gezamenlijke corrigerende actieplannen voor het bedrijf en de leverancier.

Air Products vereist routinematig dat leveranciers, verkopers en aannemers contractueel overeenkomen zich te houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van kracht zijn in de landen en rechtsgebieden waarin zij zaken doen, inclusief maar niet beperkt tot alle wetten, regels en voorschriften met betrekking tot slavernij en mensenhandel. Air Products-managers worden in overleg met de juridische afdeling getraind om ervoor te zorgen dat dergelijke clausules regelmatig in contracten worden opgenomen. Air Products kan ook van haar leveranciers, leveranciers en aannemers eisen dat zij zich inzetten voor de mensenrechten en zich verzetten tegen slavernij en mensenhandel door Air Products een kopie te sturen van haar eigen beleid inzake mensenrechten of anti-slavernij/mensenhandel. Air Products kan voorts van haar leveranciers, leveranciers en aannemers verlangen dat zij voor Air Products voldoende certificeringen invullen, waarin wordt verklaard dat de materialen die zijn verwerkt in de producten die zij aan Air Products leveren, voldoen aan alle wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel in de landen waarin zij actief zijn .

De Corporate Audit-afdeling van Air Products voert af en toe audits en verificaties uit van bestaande contractuele overeenkomsten binnen de Supply Chain-organisatie om naleving van contractuele voorwaarden te garanderen, inclusief maar niet beperkt tot contractuele voorwaarden met betrekking tot wettelijke naleving. Air Products schakelt over het algemeen geen derden in voor het uitvoeren van audits of verificaties voor dergelijke doeleinden, hoewel Air Products zich het recht voorbehoudt om dit onder de juiste omstandigheden te doen. Audits worden over het algemeen uitgevoerd met een opzegtermijn van 30 dagen.

Air Products is bezorgd dat de handel van Conflictmineralen in de oostelijke provincies van de Democratische Republiek Cong de mensenrechtenschendingen in de regio kunnen aanwakkeren. Air Products heeft geëvalueerd of conflictmineralen mogelijk onderdeel uitmaken van de toeleveringsketen. Het bedrijf heeft de productlijnen herzien en vastgesteld welke lijnen de mineralen kunnen bevatten. Voor elk van de behandelde producten is te goeder trouw een redelijk land van herkomst ("RCOI") uitgevoerd. Waar nodig voert het bedrijf due diligence uit voor de toeleveringsketen in overeenstemming met de OESO-richtlijnen, waarbij leveranciers worden ingeschakeld die zijn geïdentificeerd als leveranciers die materialen bevatten die conflictmineralen bevatten of mogelijk bevatten. Daarnaast heeft het bedrijf zijn leveranciers informatie verstrekt over conflictvrije sourcing en bepalingen ingevoerd voor nieuwe en vernieuwde leveringscontracten waarbij leveranciers en hun onderaannemers verplicht zijn om de toeleveringsketen transparant te maken over de bron van eventuele conflictmineralen.

Vragen over het streven van Air Products om slavernij en mensenhandel uit te bannen, zowel binnen de eigen organisatie als binnen de organisaties waarmee Air Products zaken doet, kunnen worden gericht aan Julie O'Brien, Directeur Duurzaamheid.


Seifi Ghasemi
Chairman, President en Chief Executive Officer

Bovenstaande informatie is verstrekt zoals vereist door de UK Modern Slavery Act van 2015 en de California Transp Transparance in Supply Chains Act van 2010.