airproducts-logo Go to Home Page

Air Products Gedragscode voor leveranciers

Leveranciers vormen een integraal onderdeel van ons team, waardoor we producten en diensten kunnen leveren aan onze klanten en onze duurzaamheidsinitiatieven. Air Products wil zaken doen met leveranciers die onze waarden delen.

Toepasbaarheid

In deze Gedragscode voor leveranciers worden de minimumverwachtingen voor onze leveranciers uiteengezet met betrekking tot zakelijk gedrag, milieubescherming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wordt van leveranciers verwacht dat zij:

Systemen en controles implementeren om naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Conformiteit met deze Gedragscode voor leveranciers bevestigen of aantonen dat leveranciers hun eigen, gelijkwaardige gedragscode of beleid voor leveranciers hebben.

Deze vereisten of gelijkwaardige codes of beleid overdragen op hun leveranciers en onderaannemers.

Vermoedelijke schendingen van deze Gedragscode voor leveranciers melden aan Air Products via de IntegrityLine van Air Products.

Reageren op verzoeken om informatie van Air Products.

Zakelijk gedrag

Integriteit is een kernwaarde van Air Products zoals vermeld in onze Gedragscode. Van leveranciers wordt verwacht dat zij integer en ethisch handelen, bedrijfsmiddelen beschermen en de juistheid van hun boeken en dossiers garanderen.
Integriteit en ethiek

Van leveranciers wordt verwacht dat zij:

 • Voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving
 • Situaties vermijden waarbij belangenconflicten betrokken zijn of lijken te zijn
 • Zich niet bezighouden met enige vorm van omkoping of corruptie, met inbegrip van het aanbieden, beloven, maken, verzoeken, of het instemmen met of accepteren van betalingen, gunsten, of iets van waarde dat als ongepast of onwettig wordt beschouwd of kan worden beschouwd, inclusief aan/van overheidsfunctionarissen
 • Zich onthouden van het aanbieden van extravagante geschenken of gastvrijheid die het gedrag van een medewerker van Air Products of derden die zaken doen met Air Products kunnen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden
 • Overeenkomsten of acties verbieden die de handel kunnen beperken of de concurrentie kunnen verminderen en vermijden om concurrentiegevoelige informatie te bespreken
 • Voldoen aan de toepasselijke wetten die gelden voor de internationale handel, met inbegrip van import-/exportwetten, handelssancties en embargo's
 • Ervoor zorgen dat goederen en materialen die aan Air Products worden verkocht geen verboden materialen bevatten, waaronder mineralen die afkomstig zijn uit conflictgebieden

Bescherming van bedrijfsassets

Van leveranciers wordt verwacht dat zij:

 • Intellectuele eigendom van Air Products beschermen, inclusief vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie
 • Persoonlijke informatie alleen verzamelen voor legitieme zakelijke doeleinden, deze alleen delen met degenen die toegang hebben, de gegevens beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de informatie alleen bewaren voor zo lang als nodig

Leveranciers worden aangemoedigd om:

 • Indien nodig, programma's om hun bedrijf te beschermen tegen cyberdreigingen, vooral die bedreigingen en risico's die invloed kunnen hebben op Air Products, te overwegen en implementeren
Nauwkeurigheid van boeken en dossiers

Van leveranciers wordt verwacht dat zij:

 • Zorgen voor de nauwkeurige voorbereiding en bewaring van alle zakelijke dossiers
 • Alle financiële transacties nauwkeurig en tijdig registreren

Milieubescherming

Air Products zet zich in om toonaangevend te zijn op het gebied van milieuprestaties, naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en voortdurende vermindering van de milieueffecten van onze activiteiten.

Van leveranciers wordt verwacht dat zij:

 • Voldoen aan alle toepasselijke milieuwetten en -voorschriften
 • Natuurlijke hulpbronnen verantwoord gebruiken, met inbegrip van energie en water, en het gebruik van hernieuwbare bronnen overwegen
 • De milieuprestaties van activiteiten, producten en diensten voortdurend volgen en verbeteren, rekening houdend met factoren zoals energie- en hulpbronnenefficiëntie, broeikasgasemissies, waterverbruik en afvalproductie
 • De doelstellingen en programma's van Air Products met betrekking tot energie, vermindering van kooldioxide en waterbesparing steunen

Leveranciers worden aangemoedigd om:

 • Publiekelijk en proactief verslag uit te brengen over hun milieuprestaties
 • Nieuwe, concurrerende en duurzame aanbiedingen, met name producten die de energie-efficiëntie verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen verminderen te ontwikkelen

Sociale verantwoordelijkheid

Ons doel is het veiligste, meest diverse en meest winstgevende bedrijf van industriële gassen ter wereld te zijn. Wij streven ernaar de veiligheid voor onze medewerkers, klanten, aannemers en gemeenschappen te verbeteren, en de mensenrechten van onze medewerkers en onze zakelijke interacties te beschermen. Ons beleid op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en mensenrechten weerspiegelt deze verbintenissen.

Gezondheid en veiligheid

Van leveranciers wordt verwacht dat zij:

 • Voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften op gebied van gezondheid en veiligheid
 • Van veiligheid, inclusief het stoppen van het werk als een klus onveilig wordt geacht, een prioriteit maken
 • Gezondheids- en veiligheids- of soortgelijk beleid en systemen gericht op het creëren van veilige werkomgevingen, het beschermen van werknemers en het voorkomen van ongevallen en incidenten implementeren
 • De veiligheidsprocedures van Air Products volgen bij het werken in onze faciliteiten
 • De veiligheidsprestaties volgen en continu verbeteren
 • Bedrijfscontinuïteitsplannen handhaven om blootstelling aan door de mens veroorzaakte rampen en natuurrampen te beperken

Leveranciers worden aangemoedigd om:

 • Publiekelijk en proactief verslag uitbrengen over hun veiligheidsprestaties
Mensenrechten en arbeidsrechten

Van leveranciers wordt verwacht dat zij:

 • Voldoen aan alle toepasselijke mensenrechten-gerelateerde wetten en voorschriften
 • Op geen enkele wijze discrimineren op basis van ras, huidskleur, religie, nationale herkomst, leeftijd, burgerschap, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, veteranenstatus, lichamelijke of geestelijke handicap en andere niet-zakelijke factoren
 • Zorgen voor respectvolle werkomgevingen vrij van enige vorm van fysieke en verbale intimidatie
 • Het gebruik van slavernij, mensenhandel of dwangarbeid of kinderarbeid van welke aard dan ook niet gebruiken of tolereren
 • De rechten van werknemers betreffende vrijwillige vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen respecteren
 • Voorzien in compensatie in overeenstemming met alle wetten en eerlijke lonen, redelijke werkuren en een goede compensatie voor overwerk bieden

Leveranciers worden aangemoedigd om:

 • Een mensenrechtenbeleid dat de bovenstaande overwegingen omvat te ontwikkelen en uit te voeren
 • Potentiële mensenrechtenrisico's in hun activiteiten en toeleveringsketens beoordelen en aanpakken
Gemeenschappen

Air Products bouwt al meer dan 80 jaar relaties op en draagt bij aan het welzijn van onze gastgemeenschappen over de hele wereld.

Leveranciers worden aangemoedigd om

 • Systematisch de effecten van hun activiteiten op bewoners te evalueren, met inbegrip van de veiligheids- en milieueffecten
 • De lokale gemeenschappen waarin ze activiteiten uitvoeren en waar hun werknemers wonen en werken te steunen
Diverse leveranciers

Air Products streeft ernaar zoveel mogelijk praktische zakelijke kansen te bieden aan diverse leveranciers. In de Verenigde Staten van Amerika bieden wij advies en begeleiding om minderheidsbedrijven te helpen bij het opbouwen van relaties en om succesvolle leveranciers aan ons te worden.

Leveranciers worden aangemoedigd om:

 

Download Air Products Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode