airproducts-logo Go to Home Page

REACH Compliance Program

Registratievereisten

De EU-wetgeving inzake chemicaliën voor de Registratie, Evaluatie en Authorisatie van Chemicals, bekend als REACH, is op 1 juni 2007 in werking getreden en heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld om de veiligheid van chemicaliën voor werknemers, het grote publiek en het milieu te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het concept is de registratie van alle bestaande stoffen op de markt (met uitzondering van duidelijk gedefinieerde uitzonderingen), en het beperkt de registratie-eisen niet langer alleen tot nieuw geïntroduceerde stoffen. Alle stoffen die in de EU worden geïmporteerd vanaf 1 ton per jaar moeten worden geregistreerd volgens REACH (tenzij ze voldoen aan de vrijstellingsvereisten in bijlage IV en V van de wetgeving). Tot 1 december 2008 konden bedrijven hun eerder geïmporteerde/geproduceerde stoffen vooraf registreren onder REACH. Met preregistratie konden bedrijven tot 2018 het volledige registratieproces voltooien terwijl ze hun producten op de markt brachten.

Voor meer informatie over de REACH-wetgeving en bijbehorende richtlijnen kunt u terecht op ECHA-website.

REACH-status bij Air Products

Bij Air Products bereiden we ons voor op de REACH-wetgeving sinds de publicatie in 2006. Het REACH-nalevingsproject van Air Products voldoet aan alle vereisten van de wetgeving in de verschillende stadia.  

We kunnen bevestigen dat Air Products ervoor heeft gezorgd dat alle relevante stoffen zijn geregistreerd in de juiste toeleveringsketens vóór de deadlines voor 2010, 2013 en 2018. Houd er echter rekening mee dat voor veel stoffen die vóór de deadline van 2018 zijn geregistreerd, de informatie over registratienummers nog niet beschikbaar is voor enkele componenten van producten.

Producten die vallen onder het REACH Compliance Project

De REACH-productlijst van Air Products - industriële en speciale gassen

Air Products kan bevestigen dat de onderstaande producten voldoen aan de vereisten van de EU-REACH-verordening en dat hun componenten met succes zijn geregistreerd door Air Products of een andere speler verderop in de toeleveringsketen, of worden geproduceerd of geïmporteerd in volumes van minder dan één ton per jaar. 

Gassen opgenomen in bijlage IV en V en dus vrijgesteld van de registratieplicht
Lucht Krypton
Argon Methaan
n-Butaan Neon
Kooldioxide Stikstof
Ethaan Zuurstof
Helium Propaan
Waterstof Synthetische lucht
Isobutaan Xenon

 

Gassen geregistreerd door Air Products of door een andere speler verderop in de toeleveringsketen
1-Buteen Difluormethaan (R32) Stikstofmonoxide
1-Methyl, 3-buteen Ethyleen Stikstofdioxide
1,1-Difluorethyleen
  (R1132a)
Ethyleenoxide Distikstofoxide
1,1,1,2,2-tetrafluorethaan
  (R134)
Fluor n-Pentaan
1,1,1,1-trifluorethaan
  (R143a)
Hexaan Octafluorocyclopenteen
1,2-butadieen Waterstofbromide Pentafluorethaan (R125)
1,3 1,3-butadieen Waterstofchloride Propyleen
1,3-propadieen Waterstofsulfide Zwaveldioxide
Acetyleen Isobuteen Zwavelhexafluoride
Ammoniak Methyl-acetyleen Zwaveltetrafluoride
Koolmonoxide Methylchloride Tetrafluorethyleen (R1114)
Carbonylsulfide Methylmercaptan trans-buteen
Chloor Trifluormethaan (R23)

Met het Air Products REACH-nalevingsprogramma kunnen de rechtspersonen van Air Products de bovengenoemde producten importeren naar EU-landen of deze in de EU produceren. Bij de aanschaf van deze producten worden EU-klanten beschouwd als downstreamgebruikers en hoeven ze zich niet te registreren.

Als u uw product niet kunt vinden of een vraag hebt over REACH, neem dan contact op met ons Kwaliteit in Europa team of stuur een vraag naar ons REACH-team

Belangrijke mededeling voor klanten buiten de EU

Als wereldwijde leverancier biedt Air Products sommige producten wereldwijd aan. Onze klanten kunnen deze materialen buiten de EU kopen en deze vervolgens importeren zoals ze zijn of als onderdeel van een formule in de EU. Een importeur van deze materialen in de EU moet voldoen aan alle REACH-vereisten die zijn vastgelegd in de verordening voor alle stoffen in het product. Het feit dat het product mogelijk wordt opgenomen in de lijst van producten die onder het REACH Compliance Project van Air Products vallen, ontslaat andere importeurs niet automatisch van REACH, dat wil zeggen dat we mogelijk alle stoffen hebben geregistreerd, maar niet noodzakelijkerwijs de levering buiten de EU kettingen in kwestie.

Er zijn echter mechanismen gedefinieerd in de wetgeving die ons in staat stellen om de import van onze klanten te dekken door de benoeming van een enige vertegenwoordiger. Als u geïnteresseerd bent in mogelijke dekking van geregistreerde producten door een door Air Products aangewezen enige vertegenwoordiger, stuur dan uw vraag naar ons REACH-team. We zullen uw aanvraag evalueren en u informeren of de dekking mogelijk is.

Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's)

SVHC-stoffen zijn onder meer CMR's (kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxinen), PBT's (persistente, bioaccumulerende en toxische), vPvB's (zeer persistente en zeer bioaccumulerende middelen), of stoffen die even zorgwekkend zijn (bijv. Endocriene verstoorders en ademhalingsallergeen). Deze stoffen kunnen mogelijk worden opgenomen in bijlage XIV en in de toekomst aan een vergunning worden onderworpen. ECHA werkt voortdurend aan updates van de kandidatenlijst van stoffen voor opname in bijlage XIV en aan de publicatie en updates van bijlage XIV zelf.

Air Products blijft updates van de bijlage XIV-lijst volgen en communiceert proactief met klanten die producten kopen die deze stoffen bevatten in overeenstemming met de verplichtingen die REACH stelt ten aanzien van de opname van dergelijke stoffen in producten van Air Products.

Air Products houdt deze klanten op de hoogte van onze toekomstige plannen voor producten waarvoor autorisatie vereist is. We zullen ook klanten ondersteunen bij het overgangsproces naar alternatieve producten, indien nodig.

Voor de actuele SVHC-lijst, zie European Chemicals Agency (ECHA) website.

Vrijgestelde stoffen

Houd er rekening mee dat stoffen die zijn vrijgesteld van de verplichting om te worden geregistreerd in bijlage IV en V beschikbaar zijn voor elk gebruik, tenzij dit wordt beperkt door andere regelgeving. Voor deze stoffen hoeft de leverancier niet te worden gecommuniceerd over geïdentificeerd gebruik, omdat er geen blootstellingsscenario's voor moeten worden ontwikkeld. De meeste gangbare luchtgassen die door Air Products worden geleverd, zijn vrijgesteld door opname in bijlage IV of V, zoals weergegeven in de bovenstaande tabel.

Veiligheidsinformatiebladen en REACH

Wanneer de registraties zijn afgerond, kunnen we onze SDS'en (Safety Data Sheets) naar behoefte bijwerken met een registratienummer en nieuwe informatie over veilig gebruik. Als u deze informatie niet ziet in een van de SDS'en, betekent dit dat we nog bezig zijn met de update of dat het product nog niet is geregistreerd of is vrijgesteld van de verplichting om te worden geregistreerd.

Classificatie, etikettering en verpakking (CLP) 

De Europese verordening voor classificatie, etikettering en verpakking, CLP genoemd (verordening nr. 1272/2008) is nauw verwant aan REACH. We kunnen ook bevestigen dat we werken aan naleving van deze verordening. We hebben de volgende aspecten geïmplementeerd:

  • We hebben alle zuivere stoffen en mengsels geclassificeerd volgens de CLP-criteria; 
  • Indien nodig zijn deze classificaties door Air Products of onze leveranciers aan ECHA gemeld;
  • Alle producten zijn correct gelabeld volgens de CLP-verordening; en 
  • SDS'en worden bijgewerkt met informatie over classificatie en etikettering volgens de CLP-vereisten.

Voor meer informatie over de CLP-verordening en de bijbehorende richtlijnen kunt u terecht op ECHA-website.