airproducts-logo Go to Home Page

Wettelijke kennisgeving

Voor Air Products and Chemicals, Inc.
Air Products and Chemicals, Inc.

Websitevoorwaarden
Privacyverklaring

Gebruik van deze site betekent akkoord gaan met deze voorwaarden en beperkingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE Beperkte licentie voor het gebruik van de site.

Onderhevig aan deze voorwaarden en beperkingen verlenen Air Products and Chemicals, Inc. ("Air Products") en haar dochterondernemingen en aangesloten joint venture-bedrijven en zakenpartners ("Affiliates") aan elke gebruiker van deze site een niet-exclusieve, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot, gebruik en weergave van deze site en de informatie op deze site. Geen enkele gebruiker mag op enigerlei wijze proberen de werking van deze site te verstoren. Voor de doeleinden van deze voorwaarden en beperkingen worden andere communicatiemiddelen die worden gebruikt in combinatie met het gebruik van deze site, inclusief telefoon- en videovergroting, geacht deel uit te maken van deze site en wordt de informatie die in dergelijke andere communicatiemedia wordt getoond, beschouwd als informatie op deze site. Deze site is niet bedoeld voor gebruik door natuurlijke personen onder de achttien jaar en er wordt geen licentie verleend voor het gebruik van de site aan dergelijke personen.

Wie we zijn.
Air Products onderhoudt deze site voor zichzelf en als een gemak voor haar partners, agenten en distributeurs, en voor klanten van haar partners, agenten en distributeurs. Dergelijke gebruikers kunnen deze site gebruiken voor het bestellen van producten of voor andere informatieve behoeften. Deze website wordt voornamelijk aangeboden door Air Products voor het delen van algemene productinformatie en websitebronnen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is deze site niet bedoeld om een nieuwe of aanvullende contractuele bevoegdheid, agentschap of andere relatie tussen Air Products en dergelijke gebruikers of enige andere partij tot stand te brengen. Er wordt geen agentschap, dienstverband of franchiserelatie met Air Products gecreëerd door het gebruik van deze site.

Aard van de informatie. 
De informatie en functionaliteit op deze site is gemakshalve verstrekt en, in sommige gevallen, door externe bronnen verstrekt. Deze website is beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat u vóór gebruik hebt bepaald of de informatie op deze website geschikt is voor uw doel en dat u over de juiste kwalificaties of expertise beschikt om de betreffende informatie op de juiste wijze te beoordelen en te gebruiken. De informatie op deze site is niet bedoeld als juridisch of fiscaal advies, waar nodig dienen bevoegde juridische- of belastingadviseurs te worden geraadpleegd. Ofschoon wij trachten ervoor te zorgen dat alle informatie nauwkeurig is op het tijdstip waarop deze op de website wordt geplaatst, kunnen wij niet garanderen of waarborgen dat die informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wij doen geen uitspraak over de geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op de website voor gebruik in alle landen, en toegang tot de informatie vanaf plaatsen waar de inhoud van de website onwettig of verboden is. Uw lokale contactpersoon van Air Products kan u helpen voor wat betreft de beschikbaarheid van onze producten en diensten. De aard van uitspraken over de toekomst wordt beschreven in het jaarverslag van Air Products en de bijbehorende financiële documenten. Wij kunnen geheel naar eigen inzicht en op enig moment de inhoud van de website of deze voorwaarden en beperkingen wijzigen, of deze website of bepaalde onderdelen daarvan aanpassen of stopzetten, zonder kennisgeving. Bij hergebruik van deze site wordt u geacht in te stemmen met eerder herziene voorwaarden en beperkingen.

Productveiligheidsinformatie.
Air Products en haar dochterondernemingen houden veiligheidsinformatiebladen (MSDS's) bij over al hun respectievelijke chemische producten. U wordt verzocht kopieën van de relevante MSDS's te verkrijgen voordat u deze producten gebruikt om uw werknemers en klanten beter te beschermen tegen bekende gezondheids- of veiligheidsrisico's die worden beschreven in die MSDS's. Air Products en haar dochterondernemingen streven ernaar veiligheid een topprioriteit te maken. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen om eventuele veiligheidsaspecten van deze producten te bespreken. Bepaalde delen van deze site zijn ontworpen voor online veiligheids- of procestraining of advies. In alle gevallen is dergelijke training of advies alleen gebaseerd op de specifieke feitelijke informatie die aan ons is verstrekt; de reikwijdte van onze training of advies is beperkt tot de reikwijdte van de dekking en de beperkende veronderstellingen en premissen die in onze reactie worden genoemd.

Toepasselijk recht.
Alle acties met betrekking tot deze algemene voorwaarden voor de website en/of het gebruik van deze website zijn onderhevig aan het recht van het Gemenebest van Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de keuze of tegenstrijdige wettelijke bepalingen van een rechtsgebied.

Juridische kwesties.
Het bestaan van deze site en de mogelijkheid om informatie op te vragen of producten aan te vragen of te bestellen via de site is geen aanbod om zaken te verkopen of te doen of zaken te doen in die landen of rechtsgebieden waarin het ons wettelijk niet is toegestaan om zaken te doen of waarin we nog geen zaken doen. Noch het bestaan van deze site, noch de toegankelijkheid van de inhoud van deze site is bedoeld om nieuwe of aanvullende juridische of fiscale contacten of relaties tot stand te brengen voor of tussen Air Products of een Affiliate in een land of rechtsgebied waarin Air Products of die Affiliate niet al zaken doet. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten die op u van toepassing zijn met betrekking tot toegang tot de inhoud en werking van deze site. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken in het Gemenebest van Pennsylvania voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene voorwaarden website en/of uw gebruik van de website.

Online productorders.
Niets op deze site vormt een aanbod van Air Products of een van haar dochterondernemingen om producten of diensten te kopen of verkopen. Er wordt geen overeenkomst gesloten voor het kopen of verkopen van producten of diensten door middel van het gebruik van deze site totdat een bestelling is geplaatst door een gebruiker en vervolgens is geaccepteerd door Air Products of een van zijn gelieerde ondernemingen, op de manier die wordt beschreven in de specifieke verstrekte bestelinformatie met de online product- of dienstbeschrijvingen. Zodra een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de algemene voorwaarden van de overeenkomst de algemene voorwaarden van Air Products of haar dochteronderneming die de aan- of verkoop regelen, in voorkomend geval, online gepresenteerd op het moment van de bestelling. Alle productaanvragen of bestellingen zijn onderworpen aan de geldende wetgeving, met inbegrip van, waar van toepassing, export- en importvoorschriften en eventuele boycotbeperkingen, opgelegd door bestuursorganen die bevoegd zijn voor dergelijke productaanvragen of bestellingen. Air Products biedt de APDirect® Customer Service Portal aan, aan gekwalificeerde kopers namens Air Products en haar dochterondernemingen. De "Verkoper" in elke transactie wordt geïdentificeerd op het moment dat de order wordt geaccepteerd. Voor producten waarvoor geen prijzen beschikbaar zijn op het moment van de bestelling, heeft de Koper het recht om zijn bestelling te annuleren overeenkomstig het annuleringsbeleid van de Verkoper nadat de Koper op de hoogte is gesteld van een dergelijke prijsstelling en de identiteit van de Verkoper.

Hyperlinks.
Voor uw gemak bevat deze site hyperlinks naar andere websites die geen verband houden met Air Products of haar dochterondernemingen. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de beveiliging of de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Koppelingen naar andere sites impliceren niet dat Air Products informatie op de gekoppelde site of producten of diensten die daar worden verkocht, onderschrijft, goedkeurt of sponsort, en Air Products of haar dochterondernemingen is evenmin aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke informatie, producten of diensten. Wij doen geen uitspraken over de hyperlinks die andere partijen lijken te hebben naar deze site, maar die geen actieve links zijn naar de meest actuele informatie.

Cookies.
"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw webbrowsersoftware worden opgeslagen op uw harde schijf of tijdelijk in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen nuttig voor u zijn omdat ze u helpen sneller door een website te navigeren door informatie van uw laatste bezoek aan een site vast te leggen, zoals gebruikersnaam, registratiegegevens en bekeken pagina's. Naast het registreren van het websitegebruik, houden cookies e-mailadressen en verkeerspatronen bij, om, van en binnen onze website, advertenties toe te voegen voor goederen of diensten die van belang zijn en de omvang van het websitebezoek te schatten. Sommige webpagina's van deze site gebruiken cookies om beter tegemoet te komen aan uw behoeften voor een volgend bezoek aan deze site en om ons in staat te stellen u interessante producten en diensten aan te bieden. Uw browser kan worden ingesteld om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt ontvangen, zodat u kunt kiezen of u deze wilt accepteren.

INHOUD VAN DE WEBSITE — DISCLAIMER.
DE MATERIALEN OP DEZE SITE (INCLUSIEF GRAFISCH) EN ALLE MATERIALEN DIE VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN VERSTREKT "AS IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. MET BETREKKING TOT DE MATERIALEN OP DEZE SITE, WIJZEN AIR PRODUCTS, HAAR PARTNERS EN AANNEMERS, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. AIR PRODUCTS, HAAR PARTNERS EN CONTRACTANTEN GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. MATERIAAL OP DEZE SITE KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. DEZE MATERIALEN KUNNEN ONJUIST WORDEN ALS GEVOLG VAN ONTWIKKELINGEN DIE ZICH VOORDOEN NA HET MOMENT WAAROP DEZE MATERIALEN OP DE SITE ZIJN GEPLAATST. AIR PRODUCTS, HAAR PARTNERS EN CONTRACTANTEN ZIJN NIET VERPLICHT OM DERGELIJKE INFORMATIE ACTUEEL TE HOUDEN. BEPAALDE LINKS OP DEZE SITE KUNNEN U LINKEN NAAR ANDERE SITES OP INTERNET. OMDAT AIR PRODUCTS, AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN CONTRACTANTEN VIA DEZE SITE GEEN CONTROLE HEBBEN OVER HET GEBRUIK OF DE AARD VAN LINKS VAN DERDEN OF HYPERLINKS NAAR SITES VAN DERDEN, ZIJN AIR PRODUCTS, AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN CONTRACTANTEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE GEKOPPELDE SITE, OF ENIGE WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DERGELIJKE SITES. AIR PRODUCTS, HAAR PARTNERS EN CONTRACTANTEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBCASTING OF ENIGE ANDERE VORM VAN OVERDRACHT VANAF EEN GELINKTE SITE. AIR PRODUCTS BIEDT DEZE LINKS UITSLUITEND AAN VOOR UW GEMAK, EN HET OPNEMEN VAN EEN LINK IMPLICEERT GEEN VERWIJZING DOOR, OF EEN GOEDKEURING VAN AIR PRODUCTS VAN, DE GELINKTE SITE. AIR PRODUCTS, ZIJN PARTNERS EN CONTRACTANTEN GEVEN OOK GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE LINKS OF GELINKTE SITES, NOCH GARANDEREN ZIJ DE RESULTATEN DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS OF GELINKTE SITES VOOR ENIG DOEL, INCLUSIEF VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN. 

WERKING VAN WEBSITE — DISCLAIMER.
AIR PRODUCTS STREEFT ERNAAR DEZE SITE EN HET FUNCTIONEREN ERVAN TE ONDERHOUDEN, MAAR IS NIET VERANTWOORDELIJK, EN KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE RESULTATEN VAN EVENTUELE GEBREKEN DIE IN DE SITE OF HET FUNCTIONEREN ERVAN KUNNEN BESTAAN. MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE WIJZEN AIR PRODUCTS, ZIJN PARTNERS EN CONTRACTANTEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. AIR PRODUCTS, HAAR PARTNERS EN CONTRACTANTEN GEVEN GEEN GARANTIE DAT: (I) DE WERKING VAN DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (II) DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (IV) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) U (EN NIET AIR PRODUCTS, ZIJN PARTNERS OF CONTRACTANTEN) AANVAARDT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE DIE NODIG KUNNEN ZIJN VOOR UW COMPUTERAPPARATUUR EN SOFTWARE ALS GEVOLG VAN VIRUSSEN, FOUTEN OF ANDERE PROBLEMEN DIE U KUNT ONDERVINDEN ALS GEVOLG VAN EEN BEZOEK AAN DEZE SITE. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
AIR PRODUCTS, HAAR PARTNERS OF CONTRACTANTEN ZIJN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL, MET INBEGRIP VAN ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, SPECIALE, INCIDENTELE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, DEZE SITE OF DE MATERIALEN OP DEZE SITE, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE HANDELING, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELING, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE BESCHIKBAAR IS. AIR PRODUCTS EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK, ZELFS INDIEN AIR PRODUCTS OF DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AIR PRODUCTS OF EEN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMING OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE OMVATTEN, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, STORINGEN IN DE PRESTATIES, HARDWARE- OF SOFTWAREFOUTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT, LIJNSTORINGEN OF COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, HET GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DEZE SITE, DE BESCHIKBAARHEID VAN MIDDELEN OM DE TOEPASSINGEN OP DEZE SITE TE ONDERHOUDEN, OF GEVALLEN VAN OVERMACHT.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DEZE WEBSITE.
TOEPASSELIJK RECHT KAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOESTAAN. BIJGEVOLG ZIJN EEN AANTAL VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL ZAL ECHTER DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AIR PRODUCTS, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF CONTRACTANTEN JEGENS U VOOR SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, HEBT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DEZE SITE.

Samenvattingen van informatie.
Beschrijvingen van documenten die zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, verwijzingen naar werkpraktijken of -beleid of andere informatie kunnen fragmenten of samenvattingen zijn en zijn mogelijk niet volledig, definitief of actueel. Alle verwijzingen naar de gespecificeerde documenten worden in hun geheel gekwalificeerd door verwijzing naar de volledige documenten.

Gebruikersinformatie.
Alle informatie of materiaal dat via deze site naar Air Products of haar dochterondernemingen wordt verzonden, wordt geacht niet vertrouwelijk of bedrijfseigen te zijn (behalve dat persoonlijke gegevens onder onze privacyverklaring vallen), tenzij deze worden verzonden krachtens een afzonderlijke schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst die naar behoren is gesloten door beide partijen. Door het verzenden van informatie met copyright, vertrouwelijke informatie of eigendomsrechten aan Air Products of haar dochterondernemingen zonder een geheimhoudingsovereenkomst, gaat u (i) ermee akkoord het eigendom van dergelijke informatie, inclusief eventuele copyright, over te dragen aan Air Products zonder verdere compensatie; (ii) aan Air Products automatisch, zonder verdere overeenkomst of compensatie, een onbeperkte, onherroepelijke licentie hebben verleend voor het gebruik, de reproductie, de weergave, de uitvoering, de wijziging, de verzending en de distributie van dergelijke informatie; en (iii) ermee akkoord gaat dat Air Products en haar dochterondernemingen vrij zijn om dergelijke informatie, inclusief ideeën, concepten, knowhow of technieken, voor welk doel dan ook te gebruiken.

Exportbeperkingen.
Deze site wordt beheerd en onderhouden door Air Products vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Wij doen geen uitspraken over het feit dat de informatie of andere materialen die via deze site worden geraadpleegd, geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang vanuit andere landen waar de inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de informatie of de site vanaf andere locaties, doen dit uit eigen beweging en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag geen informatie of producten die hieronder worden ontvangen, exporteren of opnieuw exporteren, tenzij u volledig voldoet aan alle Amerikaanse wet- en regelgeving. In het bijzonder mogen de informatie of de producten niet worden uitgevoerd of wederuitgevoerd naar (of naar een onderdaan of inwoner van) een land waartegen de Verenigde Staten een embargo heeft ingesteld, of naar iemand die voorkomt op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of in de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten in uw land, die van invloed kunnen zijn op uw recht om de informatie of producten te importeren, exporteren of gebruiken.

Bulletinboards.
Deze site kan chatrooms of mededelingenborden bevatten voor het gemak van gebruikers van deze site, Air Products en gelieerde ondernemingen. Air Products oefent geen controle uit over de materialen of informatie die in deze media worden geplaatst. Geen enkele gebruiker mag: (i) het gebruik van dergelijke media door andere gebruikers op deze site hinderen; (ii) onwettig, obsceen, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, opruiend, pornografisch, lasterlijk of onfatsoenlijk materiaal plaatsen of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat zou worden beschouwd als een strafbaar feit, aanleiding geeft tot wettelijke aansprakelijkheid, of anderszins een wet overtreden; (iii) materiaal plaatsen dat inbreuk maakt op enig copyright, handelsmerk of soortgelijk bedrijfseigen materiaal; (iv) de privacy- of publiciteitsrechten van anderen schenden; (v) materiaal plaatsen dat virussen of andere schadelijke elementen bevat; of (vi) materiaal plaatsen voor commerciële of reclamedoeleinden. Air Products kan van tijd tot tijd discussies, chats of berichten in de chatrooms of op bulletinboards controleren of beoordelen. Air Products is hier echter niet toe verplicht en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke discussies, chats of berichten of voor fouten, laster, smaad, laster, weglating, leugens, obsceniteit, pornografie, grof taalgebruik, gevaar of onnauwkeurigheid in dergelijke discussies, chats of berichten. Air Products behoudt zich het recht voor om informatie openbaar te maken: (x) die vereist is om te voldoen aan wettelijke of overheidsvereisten; (y) in samenwerking met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen; of (z) als zij te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Air Products, haar dochterondernemingen, hun werknemers, aandeelhouders of klanten of het publiek te beschermen. Air Products behoudt zich het recht voor om het plaatsen van materiaal dat Air Products naar eigen oordeel aanstootgevend acht te verwijderen of te weigeren. Air Products kan ongeoorloofde manipulatie van of gebruik van deze site tot de volledige omvang van de wet vervolgen.

Bedrijfseigen informatie.
Air Products bezit het copyright voor al het materiaal op deze site of heeft een geldig recht van een derde partij om materiaal op deze site te gebruiken. Handelsmerken en merknamen waarvan de eigendom berust bij Air Products of haar Affiliates worden beschermd door wetten in verschillende jurisdicties en zijn geregistreerd in verschillende landen waar registratie wettelijk vereist is of van voordeel wordt geacht. Geen enkel deel van deze site mag op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid, behalve dat u één exemplaar van het materiaal op een enkele computer mag downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, mits u alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen op de materialen intact houdt. Alle wijzigingen van het materiaal of gebruik van het materiaal van enig ander doel betekenen een schending van het copyright en andere eigendomsrechten van Air Products and haar Affiliates. Het gebruik van dergelijk materiaal op andere sites of computernetwerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Air Products of haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing, is verboden. Toegang tot onze informatie zal niet worden verleend aan een site die onze informatie zodanig presenteert dat bedoelde informatie niet aan ons wordt toegeschreven. Gebruik door u van de handelsmerken, dienstmerken en merknamen op deze site op enige andere wijze dan toegestaan in deze voorwaarden en beperkingen, of dan toegestaan door Air Products of haar Affiliates, is strikt verboden. Doel van de presentatie van informatie op deze site is niet om enige eigendoms- of andere rechten te verlenen geïncorporeerd in onze handelsmerken, merknamen, copyrights, octrooien of andere eigendomsrechten of informatie, noch is het doel om octrooirechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden. Het linken naar andere sites betekent niet dat Air Products of de gelinkte site wettelijk gemachtigd is voor enig handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright van de andere.

Digitale handtekeningen; Elektronische handtekeningen; Kennisgevingen.
Deze site aanvaardt geen kennisgevingen die langs elektronische weg worden verzonden, en geen enkel digitaal of elektronisch geluid, video, actie of handtekening die via deze site wordt uitgevoerd, zal Air Products of haar filialen binden, tenzij (i) vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt door onze naar behoren gemachtigde functionarissen of hun aangestelde vertegenwoordigers of (ii) met betrekking tot een bepaald gedeelte van onze site, dit gedeelte op een specifieke manier uitnodigt tot elektronische contractering, in welk geval elektronische actie op deze manier ons en u als gebruiker zal binden op de voorwaarden die zijn voorzien. Klikken op de knoppen "Ik verzend" of "Ik ga akkoord" op deze site is bedoeld als bindende elektronische aanvaarding. De contractbepalingen zijn de voorwaarden die online beschikbaar zijn. Evenzo vormt het gebruik van deze site de bindende overeenkomst van de gebruiker met deze voorwaarden en beperkingen en onze bindende overeenkomst om de informatie op deze site op basis daarvan te verstrekken.

Laatst bijgewerkt: maart 2018