airproducts-logo Go to Home Page

Mensenrechten

Mensenrechtenbeleid

Doel
De mensenrechtenbenadering van Air Products is afgestemd op het Global Compact van de Verenigde Naties en de kernelementen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over fundamentele beginselen en rechten op het werk.

Door ons aan dit beleid en ons beleid te houden Gedragscode en bedrijfsethiek (de "Gedragscode"), streven we ernaar de mensenrechten hoog te houden in onze activiteiten, bedrijven, gemeenschappen en toeleveringsketens.
Algemene principes
Air Products zet zich in voor de bescherming van de mensenrechten van onze medewerkers en bij al onze zakelijke interacties. We verwachten van onze medewerkers en zakenpartners dat zij zakendoen volgens de hoogste principes van integriteit, ethiek, eerlijkheid en respect, zoals beschreven in onze Gedragscode. We doen er alles aan om bij te dragen aan de verbetering van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Waar de lokale wetgeving en onze mensenrechtennormen verschillen, zullen we de hogere norm volgen.
Diversiteit en gelijke kansen
Air Products bouwt aan een divers, multicultureel personeelsbestand dat een inclusiegerichte werkomgeving bevordert. We streven naar gelijke kansen en streven ernaar de diversiteit van de gemeenschappen waarin we actief zijn te weerspiegelen. We hebben lokale werknemers in dienst, investeren in de opbouw van diverse talentpools en bieden, waar nodig, in samenwerking met werknemersvertegenwoordigers en relevante overheidsinstanties trainingen om het vaardigheidsniveau te verbeteren. Onze wereldwijde inspanningen op het gebied van gendergelijkheid zijn volledig afgestemd op die van de Verenigde Naties Empowermentprincipes van vrouwen .

Door middel van ons beleid inzake gelijke kansen en diversiteit en inclusie verbieden we uitdrukkelijk discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie, nationaliteit, leeftijd, burgerschap, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -uitdrukking, veteranenstatus, fysiek of mentaal handicap en andere niet-zakelijke factoren.
Werkplek zonder intimidatie
Air Products streeft naar een respectvolle werkomgeving zonder enige vorm van fysieke en verbale intimidatie, inclusief pesterijen, pesterijen en seksuele intimidatie. Het bedrijf hanteert strenge procedures om dergelijk gedrag te voorkomen, waaronder het routinematig communiceren van zijn verwachtingen en het geven van training aan werknemers en managers. We verwachten te goeder trouw rapportage en grondig onderzoek van alle beschuldigingen. We nemen alle schendingen van dit beleid serieus en hebben gevolgen voor schendingen, waaronder ontslag.
Vrijheid van vereniging
Air Products respecteert de vrijwillige vrijheid van vereniging van werknemers en het recht om collectief te onderhandelen en voldoet aan de relevante lokale wetten waar wij actief zijn. Sommige van onze medewerkers worden vertegenwoordigd door officieel aangewezen derde partijen of aangewezen/gekozen werknemersvertegenwoordigers.
Dwangarbeid
Air Products houdt zich niet bezig met en zal het gebruik van slavernij, mensenhandel of het gebruik van dwangarbeid van welke aard dan ook niet tolereren.
Kinderarbeid
Air Products houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake minimumleeftijd en de ILO-conventie 138 inzake minimumleeftijd. We moedigen het opzetten van trainings-, leerling- en stageprogramma's aan die verband houden met onderwijs. Air Products gebruikt of keurt het gebruik van kinderarbeid niet goed in strijd met de toepasselijke wetgeving in de bedrijfsvoering.
Conflictmineralen
Air Products streeft ernaar materialen in te kopen bij bedrijven die onze waarden op het gebied van mensenrechten, ethiek en milieuverantwoordelijkheid delen, zoals vermeld in onze Beleid inzake conflictmineralen. We verwachten van onze leveranciers dat zij zich houden aan onze Gedragscode en voldoen aan onze duurzaamheidsverwachtingen, inclusief Conflictvrije inkoop.
Compensatie en werktijd
Air Products heeft concurrerende salarisniveaus vastgesteld die zijn gebaseerd op lokale markten en functieomschrijvingen en niet zijn gebaseerd op geslacht, leeftijd, etniciteit, nationaliteit of andere persoonlijke kenmerken of overtuigingen. Wij bieden vergoedingen en voordelen die concurrerend zijn en voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Onze filosofie over beloning wordt gecommuniceerd en is beschikbaar voor medewerkers.

We doen er alles aan om te voldoen aan lokale wettelijke vereisten en collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot werktijden, omstandigheden en passende compensatie.
Milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging
De veiligheid en gezondheid van onze mensen, klanten en de gemeenschappen waarin we leven en werken, blijft onze hoogste prioriteit. In overeenstemming met onze Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid (EH&S), we streven ernaar marktleider te zijn op het gebied van EH & S-prestaties, met als doel niet alleen te voldoen aan de EH & S-vereisten, maar deze zelfs te overtreffen via een wereldwijd beheersysteem dat van toepassing is op alle activiteiten van Air Products.

Ter ondersteuning van onze duurzaamheidsdoelstellingen en verantwoordelijkheid voor het milieu, ontwerpen en exploiteren wij onze faciliteiten op een manier die het milieu en de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze werknemers, aannemers en het publiek beschermt. Er zijn procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat dreigingen of veiligheidsproblemen tijdig worden gecommuniceerd naar werknemers en gemeenschapsinstanties en om dergelijke situaties op de juiste wijze aan te pakken. We zijn toegewijd aan het ontwikkelen en produceren van producten die op een veilige, duurzame manier kunnen worden vervaardigd, gedistribueerd, gebruikt en gerecycled of verwijderd.
Anticorruptie
Air Products verbiedt met name het aanbieden, beloven, doen, aanvragen, accepteren of accepteren van betalingen of gunsten die als ongepast of onwettig kunnen worden beschouwd. Van werknemers wordt verwacht dat ze zich houden aan het bestaande beleid voor wereldwijde concurrentie, corruptiebestrijding en ethisch zakendoen. Werknemers zijn getraind in het tegengaan van omkoping en corruptie, met inbegrip van toepasselijke wet- en regelgeving, en worden aangemoedigd om vermoedens van onrechtmatige daad te melden via de IntegrityLine .
Implementatie
Dit mensenrechtenbeleid is gecommuniceerd aan en is toegankelijk voor alle medewerkers. Werknemers die van mening zijn dat dit beleid mogelijk is geschonden, moeten dit melden via bekende kanalen, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • de manager van de afdeling waar de overtreding heeft plaatsgevonden;
  • een lid van het management van Air Products;
  • de HR-manager van de werknemer;
  • de Equal Employment Opportunity Officer (VS);
  • de Global Director of Diversity and Inclusion; of
  • de IntegrityLine - ons hulpmiddel voor ondersteuning bij naleving van het bedrijf.
We verbieden represailles in welke vorm dan ook tegen iedereen die te goeder trouw melding maakt van vermoedelijke overtredingen of meewerkt aan een onderzoek naar een vermeende overtreding.

Ter bevordering van de mensenrechten eist Air Products van haar leveranciers, verkopers en aannemers dat zij alle wetten, regels en voorschriften verklaren die van kracht zijn in de landen en rechtsgebieden waarin zij actief zijn. We kunnen ook van leveranciers, leveranciers en aannemers eisen dat zij zich houden aan dit beleid of dat zij zich inzetten voor mensenrechten via hun eigen beleid. Dit wordt beschreven in onze Verwachtingen van leveranciers.
Administratie
De Senior Vice President en Chief Human Resources Officer heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het beheer van dit beleid.

De Executive Vice President, General Counsel en Secretary heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de IntegrityLine en de Gedragscode, inclusief het zorgen voor de juiste follow-up van gemelde schendingen.

Human Resources en supervisors/managers op alle niveaus verantwoordelijk voor het handhaven van dit beleid en volledige ondersteuning van de inspanningen van het bedrijf om een respectvolle, eerlijke en veilige werkomgeving te creëren; hun gedrag dienovereenkomstig te modelleren; en om niet-naleving van dit beleid te melden.

Werknemers zijn verantwoordelijk voor het respectvol behandelen van collega's, het waarderen van verschillende denkwijzen en ideeën, het effectief werken tussen verschillen en het melden van schendingen van de hierin beschreven principes.