Aangaande de wereldwijde website van
Air Products and Chemicals, Inc.

Voorwaarden en bepalingen betreffende het gebruik van deze website
Privacy en veiligheid

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze bepalingen, voorwaarden en beperkingen. Deze voorwaarden zijn uit het Engels vertaald. Ingeval van interpretatieverschillen heeft de Engelse versie voorrang boven de Nederlandse vertaling.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE Beperkte licentie voor gebruik van deze site.

Onderworpen aan deze algemene voorwaarden en beperkingen, verleent Air Products and Chemicals, Inc. ("Air Products") en bij haar aangesloten joint venture maatschappijen en zakelijke partners ("filialen") aan iedere gebruiker van deze site een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van deze site en de op deze site aanwezige informatie. Het is gebruikers niet toegestaan op enige wijze te proberen de werking van deze site te beïnvloeden. Voor de strekking van deze bepalingen, voorwaarden en beperkingen, worden overige op deze site voorkomende media voor communicatie in verband met het gebruik van deze site, inclusief uitbreidingen op telefoon en video, geacht deel uit te maken van deze site en wordt de via zulke overige communicatiemedia aangeboden informatie geacht op deze site aanwezige informatie te zijn. Deze site is niet bestemd voor gebruik door enige natuurlijke persoon met een leeftijd onder achttien jaar en dergelijke personen wordt geen recht op gebruik van deze site verleend.

Wie wij zijn.

Air Products onderhoudt deze site voor zichzelf en ten bate van haar filialen, vertegenwoordigers en grossiers, en voor klanten van haar filialen, vertegenwoordigers en grossiers. Dergelijke gebruikers mogen deze site gebruiken met als doel het plaatsen van bestellingen van producten of voor het vervullen van overige behoeften aan informatie. Deze site wordt voornamelijk door Air Products aangeboden met als doel het beschikbaar stellen van algemene productinformatie en hulpmiddelen op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is deze site noch bestemd voor het tot stand brengen van enige nieuwe contractuele verplichtingen, noch van vertegenwoordigende of overige relaties tussen Air Products en dergelijke gebruikers of enige andere partij. Door gebruik van deze site wordt geen enkele verbintenis aangegaan tussen Air Products en agentschappen, werknemers of franchisenemers.

Aard van de informatie.

De op deze site voorkomende informatie en functionaliteit zijn geleverd voor het gemak van de bezoeker en wordt, in enkele gevallen, geleverd door bronnen van buiten deze site. Deze website is beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat u vóór gebruik hebt bepaald of de informatie op deze website geschikt is voor uw doel en dat u over de juiste kwalificaties of expertise beschikt om de betreffende informatie op de juiste wijze te beoordelen en te gebruiken. De informatie op deze website is niet bedoeld als juridisch advies; indien nodig dient deskundig juridisch advies te worden gevraagd. Ofschoon wij trachten ervoor te zorgen dat alle informatie nauwkeurig is op het tijdstip waarop deze op de website wordt geplaatst, kunnen wij niet garanderen of waarborgen dat die informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wij doen geen uitspraak over de geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op de website voor gebruik in alle landen, en toegang tot de informatie vanaf plaatsen waar de inhoud van de website onwettig of verboden is. Uw lokale contactpersoon van Air Products kan u helpen voor wat betreft de beschikbaarheid van onze producten en diensten. De aard van de Verklaringen omtrent toekomstverwachtingen is beschreven in het jaarrapport en gerelateerde financiële documenten van Air Products. Wij kunnen geheel naar eigen inzicht en op enig moment de inhoud van de website of deze voorwaarden en beperkingen wijzigen, of deze website of bepaalde onderdelen daarvan aanpassen of stopzetten, zonder kennisgeving. Bij later hergebruik van deze website zal ervan worden uitgegaan dat u akkoord gaat met voor die tijd gewijzigde voorwaarden en beperkingen.

Productveiligheidsinformatie.

Air Products en haar filialen onderhouden veiligheidsinformatiebladen (MSDS-en) van al hun afzonderlijke chemische producten. U wordt dringend aangeraden exemplaren van de betreffende MSDS-en aan te schaffen alvorens deze producten te gebruiken om uw medewerkers beter te beschermen tegen alle in deze MSDS-en beschreven bekende gevaren voor de gezondheid of veiligheid . Air Products en haar filialen streven ernaar om van veiligheid een topprioriteit te maken. Twijfel daarom niet om contact met ons op te nemen om eventuele veiligheidsaspecten betreffende deze producten te bespreken. Bepaalde delen op deze website zijn ontwikkeld voor online training of advies voor een veilige procesvoering te bieden. In alle gevallen is een dergelijke training of advies uitsluitend gebaseerd op de specifieke aan ons verschafte informatie; het aandachtsgebied van onze training of advies beperkt zich tot slechts die onderwerpen waar de aannames en vooronderstellingen in onze reactie betrekking op hebben.

Van toepassing zijnde wetgeving.

Alle rechtshandelingen met betrekking tot de algemene voorwaarden verbonden aan en/of gebruik van deze website zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Pennsylvania van de Verenigde Staten van Amerika, ongeacht de keuze voor of mogelijk conflicterende wettelijke bepalingen tussen rechtsgebieden.

Problemen met betrekking tot de rechtsbevoegdheid.

Het bestaan van deze site en de mogelijkheid om via deze site informatie of producten op te vragen of te bestellen is niet bedoeld om gelegenheid te geven om handel te drijven of zaken te doen of daartoe uit te nodigen in die landen of rechtsgebieden waar het ons bij wet niet is toegestaan om handel te drijven of waar wij niet al handel drijven. Noch het bestaan van deze site noch de mogelijkheid tot het benaderen van content van deze site is bestemd voor het tot stand brengen van enig nieuw contact of uitbreiding van bestaande contacten of van contacten of betrekkingen van belastingtechnische aard voor of tussen Air Products of enig filiaal binnen enig land of rechtsgebied waarbinnen Air Products of dat filiaal niet al handel drijft. U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle voor u geldende lokale wetgeving met betrekking tot het benaderen van content op en werking van deze site. U stemt er mee in u voor de beslissingen in alle geschillen voortkomende uit of met betrekking tot de algemene voorwaarden voor deze website en/of het gebruik ervan te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid van de in de staat Pennsylvania gevestigde rechtbanken.

Online bestellingen van producten.

Niets van wat op deze site wordt aangetroffen moet worden opgevat als een uitnodiging door Air Products of enige van haar filialen tot het verkopen van producten of diensten. Geen overeenkomst tot koop of verkoop van producten of diensten komt middels het gebruik van deze site tot stand dan totdat een bestelling door een gebruiker is geplaatst en vervolgens geaccepteerd door Air Products of een van haar filialen, op de wijze als beschreven in de in de online beschrijvingen van de betreffende producten of diensten geleverde informatie over bestellingen. Zodra eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen, dan zijn de algemene voorwaarden van de overeenkomst die algemene voorwaarden van Air Products of haar filiaal waarmee, al naar gelang het geval, de koopovereenkomst is gesloten, zoals zij op het moment van plaatsing van de bestelling on line beschikbaar waren. Alle verzoeken om of bestellingen van producten zijn onderworpen aan prevalerend recht, waaronder, al naar gelang het geval, regelgeving omtrent export en import en beperkende maatregelen met betrekking tot handel, indien van toepassing, opgelegd door bestuursorganen met rechtsbevoegdheid over dergelijke verzoeken om of bestellingen van producten. Voor reeds geaccepteerde klanten stelt Air Products het APDirect® Customer Service Portal ter beschikking ten behoeve van Air Products en haar filialen. De “Verkoper” moet bij iedere transactie op het moment accepteren van de bestelling worden geïdentificeerd. Voor die producten waarvan op het moment waarop de bestelling plaatsvindt geen prijs bekend is, heeft "Koper", nadat Koper op de hoogte is gebracht van dergelijke prijsstelling en van de identiteit van Verkoper, het recht, ingevolge het in de kennisgeving van Verkoper tot annulering vermelde beleid, zijn bestelling te annuleren.

Hyperlinks.

deze site bevat voor uw gemak hyperlinks naar andere, niet aan Air Products of haar filialen verbonden, websites. Door deze links te volgen, verlaat u deze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid aangaande privacy, beveiliging of content van enige dergelijke site waarnaar wordt gelinkt. Links naar andere sites impliceren niet dat Air Products enige op de site waarnaar wordt gelinkt beschikbare informatie of enige daar verkochte producten of diensten onderschrijft, goedkeurt of sponsort, noch aanvaarden Air Products of haar filialen aansprakelijkheid voor enige schade die op kan treden, voortvloeiende uit het gebruik van dergelijke informatie, producten of diensten. Mocht blijken dat andere partijen hyperlinks naar deze site onderhouden, die geen actieve links zijn naar de meest actuele informatie, dan komen wij daar niet tegen in het geweer.

Cookies.

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die door uw webbrowser-software op uw harde schijf of in het tijdelijke geheugen van uw computer opgeslagen worden. Cookies helpen u sneller door een website te navigeren doordat ze informatie over uw laatste bezoek aan de website opslaan, zoals gebruikersnaam, inloggegevens, en bezochte pagina’s. Bovendien traceren cookies e-mailadressen en navigatiepatronen naar, van en binnen onze website; zorgen ze ervoor dat advertenties voor producten of diensten getoond worden, die afgestemd zijn op uw interessen en houden ze het totale bezoekersaantal van de website in de gaten. Sommige webpagina’s van deze website gebruiken cookies om u beter van dienst te zijn wanneer u de website nogmaals bezoekt en ze stellen ons in staat om u interessante producten en diensten te tonen. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer een cookie ontvangen is, zodat u kunt kiezen of u deze accepteert of niet.

INHOUD VAN DE WEBSITE—BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

HET MATERIAAL OP DEZE SITE (ALLE AFBEELDINGEN INBEGREPEN) EN EVENTUEEL VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR GESTELD MATERIAAL, WORDT AANGEBODEN IN DE TOESTAND WAARIN HET ZICH BEVINDT ("AS IS") EN ZONDER DAT DAARBIJ STILZWIJGEND DAN WEL UITDRUKKELIJK ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK WORDEN GEGEVEN. MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL OP DEZE SITE, WIJZEN AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS, ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER GELDENDE WETGEVING, IEDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIE OVER DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF DE OMSTANDIGHEID DAT HET MATERIAAL GEEN INBREUK OPLEVERT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS AANVAARDEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT EN ONTHOUDT ZICH VAN COMMENTAAR OP GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DEZE SITE, VOOR WAT BETREFT JUISTHEID, NAUWGEZETHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. HET MATERIAAL OP DEZE SITE KAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. IN DIT MATERIAAL KUNNEN ONJUISTHEDEN OPTREDEN ALS GEVOLG VAN ONTWIKKELINGEN DIE PLAATS HEBBEN GEVONDEN NA DE RESPECTIEVELIJKE DATUM WAAROP DERGELIJK MATERIAAL OP DE SITE IS GEPLAATST. AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS ACHTEN ZICH NIET VERPLICHT TOT HET ACTUEEL HOUDEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE. DOOR HET VOLGEN VAN BEPAALDE LINKS OP DEZE SITE KUNT U OP ANDERE SITES OP HET WERELDWIJDE WEB KOMEN. OMDAT AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS VIA DEZE SITE GEEN ZEGGENSCHAP HEBBEN OVER HET GEBRUIK OF DE AARD VAN OFWEL LINKS VAN DERDEN OFWEL VAN HYPERLINKS NAAR SITES VAN DERDEN, ZIJN AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE SITE WAARNAAR WORDT GELINKT, OF VOOR ENIGE VERANDERING OF HERZIENING VAN DERGELIJKE SITES. AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR WEBCASTS OF ENIGE ANDERE VORM VAN UITZENDING, ONTVANGEN VANAF ENIGE SITE WAARNAAR WORDT GELINKT. AIR PRODUCTS STELT DEZE LINKS UITSLUITEND VOOR HET GEMAK AAN U TER BESCHIKKING EN HET OPNEMEN VAN ENIGE LINK BETEKENT NIET DAT AIR PRODUCTS DE GELINKTE SITE STILZWIJGEND ONDERSTEUNT OF PROMOOT. TEVENS AANVAARDEN AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS GEEN VERPLICHTINGEN, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE LINKS OF SITES WAARNAAR WORDT GELINKT, NOCH GARANDEREN ZIJ DE UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS OF SITES WAARNAAR WORDT GELINKT TE BEHALEN RESULTATEN VOOR ENIG DOEL, WAARONDER VOOR DE AANSCHAF VAN ENIG GOED OF ENIGE DIENST.

WERKING VAN DE WEBSITE—BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

AIR PRODUCTS SPANT ZICH ERVOOR IN OM DEZE SITE EN DE WERKING ERVAN TE ONDERHOUDEN, MAAR IS NIET VERANTWOORDELIJK EN KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE GEVOLGEN VAN ENIG DEFECT OP DE SITE OF IN DE WERKING HIERVAN. MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE VERWERPEN AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS UITDRUKKELIJK IEDERE VERPLICHTING IN ENIGE VORM, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS GARANDEREN NIET DAT: (I) DE WERKING VAN DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (II) DE SITE ONONDERBROKEN TOEGANKELIJK, TIJDIG, VEILIG, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (III) DE MOGELIJK UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE VOORTVLOEIENDE GEVOLGEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF DAT (IV) DEFECTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD. U (EN NIET AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN OF AANNEMERS) NEMEN DE VOLLEDIGE KOSTEN OP U VOOR IEDERE EVENTUELE DIENST, ONDERHOUD, REPARATIE OF IEDER HERSTEL VAN APPARATUUR EN SOFTWARE VAN UW COMPUTER DAT VOORTVLOEIT UIT EVENTUELE VIRUSSEN, FOUTEN OF ANDERE PROBLEMEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW BEZOEK AAN DEZE SITE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID KUNNEN AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN OF AANNEMERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE OF VERWONDING, WAARONDER IEDERE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE OF UIT BOETE BESTAANDE SCHADE ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN OF UIT HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE OF HET MATERIAAL OP DEZE SITE, ONGEACHT DE GROND VOOR DE HANDELING (UIT HOOFDE VAN EEN CONTRACT, ONACHTZAAMHEID OF ANDERSZINS ONRECHTMATIGE DAAD), VOORTVLOEIENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK OF WERKING VAN DEZE SITE OF DE OP DEZE SITE BESCHIKBARE INFORMATIE. AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN EN AANNEMERS AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS WANNEER AIR PRODUCTS OF HAAR FILIALEN OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN AIR PRODUCTS OF EEN FILIAAL IS GEWAARSCHUWD VOOR HET MOGELIJK OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE OMVATTEN MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT SCHADE DAN WEL LETSEL VEROORZAAKT DOOR FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKING, DEFECT, FALENDE WERKING, FOUTEN IN HARDWARE DAN WEL SOFTWARE, VERTRAAGDE WERKING OF TRANSMISSIE, STORING OP DE LIJN OF EEN COMPUTERVIRUS DAN WEL EEN ANDER SCHADELIJK ONDERDEEL, HET GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DEZE SITE, BESCHIKBAARHEID VAN VOOR HET VERLENEN VAN SERVICES AAN TOEPASSINGEN OP DEZE SITE NOODZAKELIJKE BRONNEN, OF VORMEN VAN OVERMACHT.

BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT AFWIJZINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN DE WEBSITE.

TOEPASSELIJK RECHT KAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE VERBIEDEN. DIENOVEREENKOMSTIG KUNNEN ENKELE VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VOOR U ZIJN UITGESLOTEN. IN GEEN GEVAL ECHTER ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN AIR PRODUCTS, HAAR FILIALEN OF AANNEMERS JEGENS U VOOR SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSHANDELINGEN, HETZIJ BIJ CONTRACT, DOOR ONRECHTMATIG HANDELEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, HET DOOR U VOOR HET BENADEREN VAN DEZE SITE BETAALDE BEDRAG OVERSCHRIJDEN.

Gegevensoverzichten.

Beschrijvingen van aan de Securities en Exchange Commission van de Verenigde Staten overhandigde documenten, verwijzingen naar personeelsbeleid of gedragslijnen of andere informatie kan uit uittreksels of samenvattingen bestaan en hoeven niet volledig, definitief of actueel te zijn. Alle verwijzingen naar de opgegeven documenten worden geacht als de volledige documenten te gelden door naar de gehele documenten te verwijzen.

Informatie voor de gebruiker.

Alle via deze site met Air Products of haar filialen uitgewisselde informatie of materiaal wordt geacht niet vertrouwelijk of beschermd te zijn (met uitzondering van onder ons beleid aangaande bescherming van persoonlijke gegevens vallende persoonlijke gegevens), tenzij verzonden volgend op een aparte door beide partijen onder geldend recht aangegane geschreven overeenkomst tot vertrouwelijkheid. Door niet door een overeenkomst tot vertrouwelijkheid vergezelde informatie waarop auteursrecht van toepassing is of die vertrouwelijk of geheim is met Air Products of haar filialen uit te wisselen: (i) gaat u ermee akkoord het eigendom van dergelijke informatie, inclusief enig daaraan verbonden auteursrecht zonder enige compensatie aan Air Products over te dragen; (ii) hebt u Air Products automatisch, zonder verdere overeenkomst of compensatie, gemachtigd tot een onbeperkte, onherroepelijke licentie dergelijke informatie te gebruiken, te verveelvoudigen, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, te versturen en te verdelen; en (iii) gaat u ermee akkoord dat Air Products en haar filialen vrij zijn in het gebruik van dergelijke informatie, inclusief enig idee, concept, kennis of techniek, met elk oogmerk.

Exportbepalingen.

Deze site wordt onderhouden en beheerd door Air Products vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Wij kunnen niet bevestigen dat de informatie of enig ander via deze site benaderd materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang hiertoe vanuit rechtsgebieden waar hun inhoud onwettig is, is verboden. Zij die ervoor kiezen zich vanuit andere locaties toegang tot de informatie of de site te verschaffen, doen dit op eigen initiatief en zijn er verantwoordelijk voor te voldoen aan toepasselijke plaatselijke wetten. Het is u niet toegestaan enige navolgende ontvangen informatie of producten te exporteren of opnieuw te exporteren, tenzij in volledige navolging van alle wetten en bepalingen zoals die gelden in de Verenigde Staten. In het bijzonder is het u niet toegestaan de informatie of producten te exporteren of opnieuw te exporteren naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) enig land dat door de Verenigde Staten als onder embargo wordt aangemerkt, noch naar iemand op de lijst van het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten met Speciaal aangewezen staatsburgers of op de lijst voor uitsluiting van export van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Tevens bent u er verantwoordelijk voor te voldoen aan alle toepasselijke plaatselijke wetten in uw land, wat uw recht op import, export of gebruik van de informatie of producten kan beperken.

Bulletin Boards.

Deze site kan chat rooms of bulletin boards bevatten voor het gemak van gebruikers van deze site, Air Products, en haar filialen. Air Products bewaakt niet het in deze media geplaatste materiaal of informatie. Het is gebruikers niet toegestaan: (i) in te grijpen op het gebruik door een andere gebruiker van dergelijke media op deze site; (ii) onwettig, obsceen, dreigend, lasterlijk, smadend, schandelijk, opruiend, pornografisch, profaan, of onfatsoenlijk materiaal te posten of enig materiaal dat gedrag kan vormen of daartoe aan kan zetten dat aangemerkt zou kunnen worden als een misdaad, tot een aanspraak onder burgerlijk recht kan leiden, of op enigerlei andere wijze onwettig is; (iii) materiaal te posten dat een inbreuk vormt op enig auteursrecht, handelsmerk of dergelijk geregistreerd materiaal; (iv) de privacy of het recht op vrije meningsuiting van anderen te schenden; (v) materiaal te posten dat virussen of ander schadelijke elementen bevat; of (vi) materiaal te posten voor commerciële of reclamedoeleinden. Air Products kan, van tijd tot tijd, discussies, chats of gepost materiaal bewaken of bekijken, in de chat rooms of op bulletin boards. Air Products is echter niet verplicht hiertoe en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van enige dergelijke discussie, chat of gepost materiaal of voor enige fout, belastering, smaad, kwaadsprekerij, veronachtzaming, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid die in enige dergelijke discussie, chat of gepost materiaal voorkomt. Air Products behoudt zich het recht toe informatie te openbaren: (x) om aan wettelijke of bestuurlijke eisen te voldoen; (y) in samenwerking met enig handhavende autoriteit of uitspraak van de rechtbank; of (z) als zij goede gronden heeft om aan te nemen dat dergelijke openbaarmaking in rede noodzakelijk is om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Air Products, haar filialen, hun medewerkers, aandeelhouders of klanten of het publiek te beschermen. Air Products behoudt zich het recht toe enig gepost materiaal te weigeren dan wel te verwijderen indien het dit naar het eigen oordeel van Air Products aan bedenking onderhevig acht. Air Products kan oneigenlijk gebruik van deze site tot zover de wet het toelaat vervolgen.

Informatie over eigendom.

Air Products bezit het auteursrecht voor al het materiaal op deze site of heeft een geldig recht van derden om het materiaal op deze site te gebruiken. Handelsmerken en handelsnamen in het bezit van Air Products of haar filialen zijn beschermd onder de wetten van verscheidene landen en zijn in die verscheidene landen geregistreerd, waar registratie wettelijk wordt vereist of nuttig wordt geacht. Het is u niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren, te verveelvoudigen, opnieuw te publiceren, te uploaden, te posten, te verzenden of op enigerlei wijze te verzenden, behalve dat u een enkele kopie van het materiaal op een enkele computer uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik mag houden, onder voorwaarde dat u alle vermeldingen van auteursrecht, handelsmerk en overige eigendomsvermeldingen op het materiaal in stand houdt. Iedere verandering van het materiaal of gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een schendig van auteursrecht en andere eigendomsrechten van Air Products en haar filialen. Het gebruik van enig dergelijk materiaal op enige andere site of computernetwerk zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Air Products of haar filialen, indien van toepassing, is verboden. Toestemming om naar onze informatie te linken zal niet worden gegeven aan een site die onze informatie in een frame plaatst of op andere wijze die dergelijke informatie niet aan ons toeschrijft, toegankelijk maakt. Het is u uitdrukkelijk verboden handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen op deze site te gebruiken, op enige andere manier dan als toegestaan onder deze bepalingen, voorwaarden en beperkingen, of dan met schriftelijke toestemming van Air Products of haar filialen. Informatie wordt niet op deze site geplaatst met de bedoeling enig recht met betrekking tot eigendom of anderszins in onze handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien of overige eigendomsrechten of eigen informatie te schenken, noch is het bedoeld als inbreuk op octrooirechten of andere rechten aangaande intellectueel eigendom in het bezit van anderen. Linken naar andere sites impliceert niet dat Air Products of de site waarnaar wordt gelinkt enige juridische zeggenschap heeft over enig handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrecht van de ander.

Digitale handtekeningen; Elektronische handtekeningen; Mededelingen.

Deze site accepteert geen langs elektronische weg verzonden mededelingen, en geen via deze site tot stand gekomen digitaal of elektronisch geluid, video, actie of handtekening zal Air Products of haar filialen verbinden, tenzij (i) vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt door onze naar behoren gemachtigde functionaris of hun benoemde vertegenwoordigers of (ii) met betrekking tot een bepaald deel van onze site, welk deel uitnodigt tot elektronische contractvorming op een specifieke manier, in welk geval op die manier uitgevoerd elektronisch handelen ons en u als een gebruiker onder de geleverde algemene voorwaarden zal verbinden. Klikken op de knoppen "OK" of "Ja" of "Accepteren" op deze site is bedoeld als bindende elektronische aanvaarding, waarvan de contractuele bepalingen door de on line geleverde algemene voorwaarden worden gevormd. Op dezelfde manier houdt het gebruik van deze site in dat de gebruiker zich bindend akkoord verklaart met deze bepalingen, voorwaarden en beperkingen en onze verbindende overeenkomst om de informatie op deze site op die basis te leveren.  

Laatst bijgewerkt: maart 2018

Er is een fout opgetreden. Corrigeer de gemarkeerde velden.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

Wat kunnen wij voor u beantwoorden?

  1. Wat voor een aanvraag?

X

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere gebruiken we om meer inzicht te krijgen in de bezoekers van de website. Als u op deze website blijft, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees onze juridische notitie voor meer informatie.

Sluit deze melding